การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อบังคับบริษัท

ดาวน์โหลด

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

ดาวน์โหลด

จรรยาบรรณ
และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดาวน์โหลด

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ดาวน์โหลด

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

ดาวน์โหลด

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงาน CSR-DIW Network Reporting

ดาวน์โหลด

ระเบียบการแจ้งเบาะแส และการร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

ดาวน์โหลด

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ดาวน์โหลด

นิยามกรรมการอิสระ

Download

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ดาวน์โหลด

บทบาทหน้าคณะกรรมการบริษัท

ดาวน์โหลด

บทบาทหน้าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดาวน์โหลด

บทบาทหน้าคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ดาวน์โหลด

บทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัท

ดาวน์โหลด

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 28-29 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY