สารจากประธานกรรมการ
ข้อมูลบริษัท
สารจากประธานกรรมการ

(ลักษณา ทรัพย์สาคร)

ประธานกรรมการ

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ในปี 2560 ที่ผ่านมา ภาพรวมของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวจากปีก่อน แต่อัตราการเติบโตของธุรกิจเครื่องดื่มภายในประเทศลดลงเล็กน้อย รวมทั้งสถานการณ์การแข่งขันในกลุ่มธุรกิจต่างๆของบริษัทอยู่ในระดับสูง ท่ามกลางปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรายงานความสำเร็จในด้านผลการดำเนินงานประจำปี 2560 โดยบริษัทมีรายได้รวม 4,952 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 703 ล้านบาท ทั้งนี้ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากความมุ่งมั่นและความร่วมมือของบุคลากรและผู้บริหารของบริษัทในการวางแผนและบริหารจัดการความท้าทายของกลุ่มธุรกิจต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับภาพรวมการดำเนินงานรายกลุ่มธุรกิจนั้น ธุรกิจผลไม้แปรรูปมีผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า โดยที่ปริมาณสับปะรดในประเทศซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ราคามีการปรับลดลง ทั้งนี้ปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจผลไม้แปรรูปมาจาก การบริหารจัดการด้านราคาขายผลิตภัณฑ์ ต้นทุนการผลิตและราคาวัตถุดิบด้วยโครงการเกษตรแบบพันธสัญญา (Contract Farming)

ธุรกิจคอนซูมเมอร์ แม้อัตราการเติบโตของธุรกิจเครื่องดื่มภายในประเทศยังลดลงเล็กน้อยดังที่กล่าวข้างต้น และสถานะการณ์การแข่งขันที่สูงขึ้นจากคู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามาในตลาด แต่บริษัทยังรักษาความเป็นผู้นำในตลาดน้ำผลไม้ไว้ได้ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทยังคงมุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นำเสนอแก่ผู้บริโภค เช่น ทิปโก้ ฟรุ๊ตตี้ มิกซ์ ทิปโก้ ม็อคเทล และ ทิปโก้ มี เป็นต้น สำหรับน้ำแร่ธรรมชาติ ออรายังคงอยู่ในกลุ่มผู้นำตลาดน้ำแร่อย่างต่อเนื่อง

 

 

ธุรกิจสารสกัดมีการเติบโตทั้งในด้านรายได้และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกสู่ตลาดซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารเสริมและเวชภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดธรรมชาติ ธุรกิจการเกษตรรายได้จากสับปะรดหอมสุวรรณมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปริมาณผลผลิตและพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นตามแผนงานของบริษัท สำหรับธุรกิจค้าปลีก เราพัฒนารูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองแนวโน้มการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค ได้แก่ การเปิดสาขาที่ 2 ของร้านอาหาร August Organic Eatery ที่เมกาซิตี้ บางนา และการขยายตัวด้วยรูปแบบแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่องของ Squeeze Juice Bar by Tipco

ในปีที่ผ่านมานับเป็นปีสำคัญที่กลุ่มบริษัทได้แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อ แบรนด์ทิปโก้ บริษัทประสบความสำเร็จอย่างยิ่งโดยได้รับรางวัลคุณภาพระดับโลกและระดับประเทศ ดังนี้

  • แบรนด์ “ทิปโก้” ได้รับรางวัล “Brand of the Year” เป็นปีที่ 2 ใน World Branding Award 2017 จาก World Branding Forum โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการสร้าง แบรนด์ ทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศ ในปี 2560 มีแบรนด์กว่า 3,000 แบรนด์ จาก 35 ประเทศ ได้รับการเสนอชื่อชิงเข้าชิงรางวัลประจำปี 2560-2561 และมี 245 แบรนด์ได้รับรางวัลจากทั่วโลก
  • แบรนด์ “ทิปโก้” ได้รับรางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2016-2017 กลุ่ม Fruit Juice (100%) และ Fruit Juice (Non 100%) จากนิตยสาร Marketeer สื่อธุรกิจการตลาดชั้นนำของประเทศ
  • แบรนด์ “ทิปโก้” ได้รับรางวัล Superbrands Thailand’s Choice 2016 โดยเป็นรางวัลที่ตัดสินจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Superbrands ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นองค์กรอิสระเพียงหน่วยงานเดียวในโลก ที่เป็นผู้ตัดสินด้านความเป็นเลิศด้านการสร้าง แบรนด์จากหลายสาขาอาชีพ ทั้งด้านการตลาดและการสื่อสาร
  • เครื่องดื่มเกลือแร่ “ทิปโก้ เวฟ (Tipco WAVE)” และเครื่องดื่มไฮโปรตีนจากถั่วพีสีเหลืองทอง “ทิปโก้ บีท (Tipco BEAT)” ได้รับรางวัล International Innovation Award 2017 จาก องค์กร Enterprise Asia ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นรางวัลด้านนวัตกรรม ยอดเยี่ยมที่มอบให้กับองค์กร หน่วยงาน และผลิตภัณฑ์ที่มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดค้นและพัฒนาสิ่งใหม่ โดยบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทเดียวในการแข่งขันที่ชนะถึง 2 รางวัล และยังเป็นเครื่องดื่มจากประเทศไทยรายแรก และรายเดียวที่ได้รับรางวัล

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทดำเนินธุรกิจมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนโดยยึดมั่นบนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม การดำเนินธุรกิจและการปฎิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนั้น เป็นหลักประจำใจของผู้มีส่วนได้เสียของทุกคนในกลุ่มธุรกิจอาหารทิปโก้ตามนโยบายที่ว่า “ทิปโก้พัฒนาธุรกิจควบคู่กับสิ่งแวดล้อมและสังคม”

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจทุกภาคส่วนสำหรับการให้การสนับสนุนและให้ความเชื่อมั่นในบริษัทตลอดมา รวมทั้งผู้บริหาร พนักงานทุกท่านสำหรับความทุ่มเทและทำงานหนักตลอดปี 2560 บริษัทจะยังคงยึดมั่นในหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการก้าวไปสู่การเป็นบริษัทผู้ขับเคลื่อนตลาดและสร้างมูลค่าให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน


กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 28-29 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY