คณะกรรมการบริษัท
ข้อมูลบริษัท
คณะกรรมการบริษัท

นางสาวลักษณา ทรัพย์สาคร

ประธานกรรมการ

นางอนุรัตน์ เทียมทัน

กรรมการ

นายสมจิตต์ เศรษฐิน

กรรมการ

นางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร

กรรมการ

นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร

กรรมการ

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร

กรรมการ

นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์

กรรมการอิสระ

นายชลิต ลิมปนะเวช

กรรมการอิสระ

นางอัจฉรา ปรีชา

กรรมการอิสระ

นายไพศาล พงษ์ประยูร

กรรมการอิสระ

นายเอกพล พงศ์สถาพร

กรรมการผู้จัดการ


กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 28-29 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY