การจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯและบริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผล เมื่อมีกำไรสะสมเป็นผลบวก อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและโครงการลงทุนในอนาคตโดยกำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิของเฉพาะกิจการ


ปี อัตรากำไรสุทธิ/หุ้น อัตราเงินปันผล/หุ้น อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)
2560 0.98 0.75* 77%
2559 0.79 0.39 49%
2558 0.38 0.25 66%
2557 (0.28) 0.00 0%
2556 (0.16) 0.00 0%

*รวมปันผลประจำปีที่เสนอต่อการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ที่อัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น


กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 28-29 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY