การจ่ายเงินปันผล
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯและบริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผล เมื่อมีกำไรสะสมเป็นผลบวก อัตราการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทและโครงการลงทุนในอนาคตโดยกำหนดว่าไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิของเฉพาะกิจการ


ปี กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการต่อหุ้น อัตราเงินปันผล/หุ้น อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
2559 0.79 0.39 49.4%
2558 0.3791 0.25 66%
2557 (0.2756) 0.00 0%
2556 (0.1578) 0.00 0%
2555 0.1380 0.00 0%
2554 0.3313 0.12 36.2%

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 28-29 ถนนพระราม 6 สามเสนใน กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY