ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

ฐานะทางการเงิน

กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้

กำไรสุทธิ


ณ วันที่ หรือ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
(รวม)
2560
(บริษัท)
2559
(รวม)
2559
(บริษัท)**
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ (ต่อหุ้น)        
มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 1.00 1.00 1.00
มูลค่าตามบัญชี 9.06 4.24 8.44 3.67
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 1.46 0.98 1.69 0.79
ผลการดำเนินงาน (บาท)        
รายได้จากการขาย 4,869,664,652 420,855,191 5,273,206,676 2,773,320,086
รายได้รวม 4,951,610,702 798,808,785 5,366,966,970 3,100,879,023
กำไรขั้นต้น 1,349,621,556 150,407,481 1,456,474,138 458,289,718
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ 805,115,686 251,690,513 821,383,684 407,953,922
กำไรสุทธิ 703,777,987 472,086,371 765,845,662 380,920,313
ข้อมูลเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน (บาท)        
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,781,226,896 203,390,991 1,698,511,961 796,626,808
สินทรัพย์รวม 6,938,429,246 2,889,507,388 6,808,820,972 2,771,920,942
หนี้สินหมุนเวียน 1,771,259,006 333,104,982 1,507,690,273 488,081,381
หนี้สินรวม 2,567,813,036 843,723,825 2,366,386,487 1,000,584,382
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 482,579,640 482,579,640 482,579,640 482,579,640
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,370,616,210 2,045,783,563 4,074,332,347 1,771,336,560
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,370,616,210 2,045,783,563 4,442,434,485 1,771,336,560
อัตราส่วนทางการเงิน (บาท)        
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย (%) 27.7% 35.7% 27.6% 16.5%
อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ (%) 16.3% 31.50%** 15.3% 13.2%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 14.2% 18.6%* 14.3% 12.3%
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 51.5% 76.7%**** 23.1% 49.4%
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 16.1% 23.1% 20.0% 21.5%
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (%) 13.6% 6.5%** 15.9% 19.3%
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 10.1% 6.1%** 11.9% 13.7%
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า) 15.0 7.1 20.8 18.8
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า) 1.0 0.6 1.1 1.6
อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า) 0.5 0.5 0.5 0.7
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.6 0.4 0.5 0.6

* รวมกำไรสุทธิและรายได้จากการดำเนิงานที่ยกเลิก (โอนส่วนงานไปให้บริษัทย่อย) ในการคำนวณ

** ใช้ตัวเลขกำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง ในการคำนวณ

**** อัตราการจ่ายเงินปันผลคำนวณจากเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรของปีดังกล่าว โดยสำหรับปี 2560 รวมปันผลสำหรับการดำเนินงานครึ่งปีหลังที่ 0.5 บาทต่อหุ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561


กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 28-29 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY