ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

ฐานะทางการเงิน

กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้

กำไรสุทธิ


ณ วันที่ หรือ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(รวม)
2559
(บริษัท)
2558
(รวม)
2558
(บริษัท)
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ (ต่อหุ้น)        
มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 1.00 1.00 1.00
มูลค่าตามบัญชี 8.44 3.67 7.39 3.39
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 1.69 0.79 2.46 0.38
ผลการดำเนินงาน(บาท)        
รายได้จากการขาย 5,273,206,676 2,773,320,086 4,677,507,627 2,266,843,958
รายได้รวม 5,366,966,970 3,100,879,023 4,899,034,995 2,599,658,322
กำไรขั้นต้น 1,456,474,138 458,289,718 1,066,329,777 191,346,815
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ 821,383,684 407,953,922 1,249,760,326 223,922,378
กำไรสุทธิ 765,845,662 380,920,313 1,178,936,355 182,967,033
ข้อมูลเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน(บาท)        
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,698,511,961 796,626,808 1,754,047,906 611,246,000
สินทรัพย์รวม 6,808,820,972 2,771,920,942 6,714,943,708 2,649,113,691
หนี้สินหมุนเวียน 1,507,690,273 488,081,381 2,157,894,279 860,370,919
หนี้สินรวม 2,366,386,487 1,000,584,382 2,734,164,641 1,014,046,009
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 482,579,640 482,579,640 482,579,640 482,579,640
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,074,332,347 1,771,336,560 3,565,419,357 1,635,067,682
ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,442,434,485 1,771,336,560 3,980,779,067 1,635,067,682
อัตราส่วนทางการเงิน (บาท)        
อัตราส่วนกำไรขั้นต้นต่อยอดขาย (%) 27.6% 16.5% 22.8% 8.4%
อัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ต่อรายได้รวม (%) 15.3% 13.2% 25.5% 8.6%
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 14.3% 12.3% 24.1% 7.0%
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 23.1% 49.4% 10.2% 65.8%
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น(%) 20.0% 21.5% 33.3% 11.2%
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร(%) 15.0% 19.3% 23.8% 9.0%
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม(%) 11.2% 13.7% 17.6% 6.9%
อัตราส่วนความสามารถในการชำระ ดอกเบี้ย(เท่า) 20.8 18.8 21.2 6.4
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน(เท่า) 1.1 1.6 0.8 0.7
อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า) 0.5 0.7 0.5 0.4
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.5 0.6 0.7 0.6

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 28-29 ถนนพระราม 6 สามเสนใน กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY