การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
 • สรุปข้อมูลทางการเงิน จากรายงานประจำปี 2560
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
 • สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
 • สรุปข้อมูลทางการเงิน จากรายงานประจำปี 2559
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
 • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
 • ใบมอบฉันทะ แบบ ก
 • ใบมอบฉันทะ แบบ ข
 • ใบมอบฉันทะ แบบ ค
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
 • ใบมอบฉันทะ แบบ ก-ค สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
 • ใบมอบฉันทะ แบบ ก-ค สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
 • สรุปข้อมูลทางการเงิน (เอกสารแนบ 2)
 • ใบมอบฉันทะ แบบ ก-ค สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 28-29 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY