รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 55,000,000 11.40
2.  น.ส.รวมสิน ทรัพย์สาคร 48,500,000 10.05
3.  น.ส.ลักษณา ทรัพย์สาคร 32,068,767 6.65
4.  นางอนุรัตน์ เทียมทัน 30,966,765 6.42
5.  น.ส.ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร 30,379,328 6.30
6.  นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์ 19,569,000 4.06
7.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 18,278,330 3.79
8.  นางเรียม ทรัพย์สาคร 18,039,299 3.74
9.  นายวิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ 13,351,700 2.77
10.  น.ส.นาตาลี ทรัพย์สาคร 12,000,000 2.49
11.  นายสมจิตต์ เศรษฐิน 11,599,846 2.40
12.  ด.ญ.วานิสสา ธูปจินดา 9,143,074 1.89
13.  นายนิติ วณิชย์จิรัฐติกาล 8,230,000 1.71
14.  นายจรัล ระวีแสงสูรย์ 6,100,000 1.26
15.  นายสมมารถ ธูปจินดา 5,800,000 1.20
16.  น.ส.ลักษณา ทรัพย์สาคร 5,792,500 1.20
17.  น.ส.อุดมลักษณ์ พูลวรลักษณ์ 5,000,000 1.04
18.  นายชวลิต จรัสโชติพินิต 4,811,000 1.00
19.  น.ส.อลิดา เศรษฐิน 4,000,000 0.83
20.  นายปรีชา แอ่งขุมทรัพย์ 3,400,000 0.70
21.  นายอุดม จิระสิริกุล 3,330,300 0.69
22.  นายอรรณพ ลิ้มประเสริฐ 2,832,500 0.59
23.  นายสมเกียรติ ลิมทรง 2,830,135 0.59
24.  นายปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล 2,800,168 0.58
25.  นางปิยะนันท์ ชัยศรีสุรพันธุ์ 2,492,000 0.52
26.  นายฐานวัฒน์ ไชยสวัสดิ์ 2,480,000 0.51

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 28-29 ถนนพระราม 6 สามเสนใน กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY