รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 55,000,000 11.40
2. น.ส.รวมสิน ทรัพย์สาคร 48,500,000 10.05
3. น.ส.ลักษณา ทรัพย์สาคร 32,068,767 6.65
4. นางอนุรัตน์ เทียมทัน 30,966,765 6.42
5. น.ส.ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร 30,379,328 6.30
6. นายอนันต์ ระวีแสงสูรย์ 19,799,000 4.10
7. นางเรียม ทรัพย์สาคร 18,039,299 3.74
8. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 13,826,870 2.87
9. น.ส.นาตาลี ทรัพย์สาคร 12,000,000 2.49
10. นายสมจิตต์ เศรษฐิน 11,599,846 2.40
11. นายวิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ 10,324,400 2.14
12. ด.ญ.วานิสสา ธูปจินดา 9,143,074 1.89
13. นายอุดม จิระสิริกุล 7,120,000 1.48
14. นายนิติ วณิชย์จิรัฐติกาล 7,000,000 1.45
15. นายจรัล ระวีแสงสูรย์ 6,500,000 1.35
16. นายสมมารถ ธูปจินดา 5,800,000 1.20
17. น.ส.ลักษณา ทรัพย์สาคร 5,792,500 1.20
18. นายชวลิต จรัสโชติพินิต 5,014,000 1.04
19. น.ส.อลิดา เศรษฐิน 4,000,000 0.83
20. น.ส.อุดมลักษณ์ พูลวรลักษณ์ 3,700,000 0.77
21. นายปรีชา แอ่งขุมทรัพย์ 3,100,000 0.64
22. น.ส.ปิยนุช ระวีแสงสูรย์ 2,900,000 0.60
23. นายสมเกียรติ ลิมทรง 2,830,135 0.59
24. นายอินทรัตน์ วงค์ศรี 2,600,000 0.54

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 28-29 ถนนพระราม 6 สามเสนใน กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY