รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายสิทธิลาภ ทรัพย์สาคร 55,000,000 11.40
2. น.ส.รวมสิน ทรัพย์สาคร 48,500,000 10.05
3. น.ส.ลักษณา ทรัพย์สาคร 33,268,767 6.89
4. นางอนุรัตน์ เทียมทัน 32,166,765 6.67
5. น.ส.ปิยะรัตน์ ทรัพย์สาคร 30,379,328 6.30
6. น.ส.นาตาลี ทรัพย์สาคร 16,400,000 3.40
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 12,109,356 2.51
8. นายสมจิตต์ เศรษฐิน 11,599,846 2.40
9. ด.ญ.วานิสสา ธูปจินดา 9,143,074 1.89
10. นายอุดม จิระสิริกุล 8,862,700 1.84
11. นายนิติ วณิชย์จิรัฐติกาล 8,068,500 1.67
12. นายวิวัฒน์ โกวิทย์โสภณ 7,292,600 1.51
13. น.ส.อลิดา เศรษฐิน 6,700,000 1.39
14. นายสมมารถ ธูปจินดา 5,800,000 1.20
15. น.ส.ลักษณา ทรัพย์สาคร 5,792,500 1.20
16. นายจรัล ระวีแสงสูรย์ 5,530,000 1.15
17. นายชวลิต จรัสโชติพินิต 5,014,000 1.04
18. นายโสรัตน์ วณิชวรากิจ 5,000,000 1.04
19. นายนันทพันธ์ มหัทธนธัญ 4,845,300 1.00
20. นางเรียม ทรัพย์สาคร 4,839,299 1.00
21. กองทุนรวม หุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย 3,721,700 0.77
22. นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 3,269,900 0.68
23. นายอภิรุม ปัญญาพล 3,100,800 0.64
24. นายสมเกียรติ ลิมทรง 2,830,135 0.59
25. นายเชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ 2,570,100 0.53
26. นายอธิภู ลือชัยชนะกุล 2,500,000 0.52

กลุ่มธุรกิจอาหาร ทิปโก้
118/1 ทิปโก้ทาวเวอร์ ชั้น 28-29 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : (662) 273-6200
โทรสาร : (662) 271-4304, 271-1600
อีเมล : info@tipco.net
COPYRIGHT 2014 ALL COPY RIGHTS RESERVED. TIPCO RETAIL CO., LTD. | SITEMAP | POLICY